FANDOM


Vantör var förut ett stadsdelsområde i södra Stockholm. Idag ingår det i Enskede-Årsta-Vantör.

Området idagEdit

Perrong

Tunnelbanan.

InfrastrukturEdit

 • Tunnelbanans Hagsätragren är en av tre grenar på gröna linjen, och har därför begränsad kapacitet. Med planerad utbyggnad av tunnelbanan kan Hagsätragrenen övergå till en av två grenar på blå linjen. Det skulle öka kapaciteten med 50 procent.
 • Järnvägen korsar tunnelbanan, men erbjuder ingen knutpunkt, utan är framför allt är en barriär. Pendeltågsstationen lades ner 1948.
 • Det är lätt att nå området med bil. Huddingevägen och Magelungsvägen är redundanta motorleder, som utgör barriärer.
 • Vägnätet är starkt hierarkiskt; det går att räkna till så många som fem nivåer (huvudled, lokal huvudled, lokalväg, matarväg, vändplan). Det är förödande för urbaniteten.
 • I norra Rågsved och östra Hagsätra finns några raka vägar som bildar ett kvasi-rektangulärt mönster: Vintrosagatan, Hagsätravägen och Rågsvedsvägen. Annars saknas tydlig kvartersstruktur.

BebyggelseEdit

 • Utbudet av bostäder är gott; Vantörs stadsdelsområde har 35 000 invånare. Verksamhet dagtid består framför allt av industriområden vid Högdalsdepån, i norra Rågsved och i norra Hagsätra; det är ont om kontor.
 • Områdets socioekonomiska status ligger något under genomsnittet. Rågsved har den lägsta inkomstnivån.
 • Byggnadshöjden är varierad; de högsta husen har uppemot 15 våningar, så nya höghus blir inget främmande inslag.
 • De flesta fastigheter är gul- eller grönklassade av Stadsmuseet. Vantörs kyrka och Bandhagens skola är blåklassade. Bandhagen är "kulturhistoriskt värdefull miljö".
 • Särskilda tillgångar: Högdalstoppen, Högdalens skatepark och Hagsätra IP profilerar området mot idrott och träning.
 • I området finns spridda skogs- och parkområden.

BehovEdit

I Söderort behövs fler arbetsplatskluster i läge nära spårtrafik.

Nuvarande planerEdit

Stockholms kommun planerar att förtäta Rågsved.

Det finns en utställd detaljplan för att exploatera [kvarteret Branddörren]. Positivt att ny bebyggelse blir hög och funktionsblandad, sämre att det blir punkt- och lamellhus utan kvartersstruktur.

Befolkningen har protesterat mot att tillskottet består av bostadsrätter. Man är orolig för att gentrifiering ska driva upp hyrorna. Men eftersom vi har hyresreglering på bostäder, men fri hyressättning på lokaler, så är det verksamheterna som är hotade, inte de boende.

Det finns också planer för förtätning i Högdalens centrum. http://stockholmprojekt.blogspot.se/2014/01/omrade-vid-rangstaplan-del-av-orby-41.html

Stockholmsvänsterns visionEdit

Vänsterpartiet i Stockholm har en intressant vision för området. Huruvida privata företag i vård och omsorg ska vara tillåtna, är ingen fråga där Yimby tar ställning (se återigen allmänna förbehåll för Yimby-wikin). http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2014/ragsveds-alle-var-vision/

Högdalsstaden, en urban visionEdit

Högdalsstaden är en idé om att skapa en lokal stadskärna i södra Stockholm, för samverkan med Älvsjö, Farsta, Huddinge och andra Söderortsområden.

Nettotillskottet av bebyggelse bör framför allt bestå av kontor, butiker och offentlig service (skolor etc), för att öka urbaniteten. Tyngdpunkten kan med fördel ligga vid den nya pendeltågsstationen, och ett stråk mellan T-Högdalen och T-Rågsved.

Arean av naturområden och parker bör vara i stort sett oförändrad, med en kvalitetshöjning av parkerna.

Bostädernas ägandeformer, storlekar och standardnivåer bör vara blandade. Villor finns i de närliggande områdena Örby och Stuvsta; inga nya småhus bör byggas. Upplåtelseformer och storlekar för nya bostäder bör vara blandade. Det är inte aktuellt att riva bostadshus i området.

InfrastrukturEdit

 • Återöppna Högdalens pendeltågsstation, som varit nedlagd sedan 1948, mellan T-Högdalen och T-Rågsved. Det går att bygga upp en modern station från grunden, med väderskyddad perrong med plattformsdörrar, och bebyggelse ovanpå. Rågsvedsvägen bör utvecklas till en stadsgata, tillsammans med en ny gågata i förlängningen av Askersundsgatan. Avståndet mellan pendeltågsstationen och plattformarna på T-Högdalen resp T-Rågsved blir ca 400 meter, vilket är i mesta laget för bytesstationer.
 • Nya tunnelbaneentréer: Bygg nya entréer på stationerna på Hagsätralinjen i båda ändar av varje plattform.
 • T-bana till Älvsjö: Ett dyrare och mer långsiktigt projekt.
 • Fler passager över järnvägen och Magelungsvägen: Kvistbrogatan-Nåttarövägen, och Hagsätra IP-Stavsjövägen.
 • Överdäckning av hela T-Högdalen: Ett mer långsiktigt projekt.

ByggandeEdit

 • Bevara de skogsområden som finns i stadsdelen.
 • Bygg högt och tätt nära tunnelbanestationerna.
 • Ändra fastighetsgränserna, så att halvoffentliga ytor kan omdefinieras till offentliga eller privata.
 • Exploatering av industritomter: Tomma industritomter längs Magelungsvägen och Hardemogatan bör ersättas med urban kvartersbebyggelse. Befintliga industribyggnader kan till en början bevaras.
 • Exploatera grusplanen i Rågsved, och ersätt med en inomhushall som kan nyttjas mer intensivt.
 • Ersätt skolbyggnader i ett plan med mer yteffektiva byggnader.
 • Villor i Örby kan efter hand ersättas av tätare bebyggelse inom fastighetsgränserna.

VerksamheterEdit

 • Gymnasieskola: I Söderort råder brist på gymnasieskolor. Trenden bland gymnasieskolor går mot stora enheter med bred kompetens. Gymnasieelever söker sig också till urbana miljöer. Samverkanseffekt med skateparken.
 • Kommunal förvaltning: En trafikknutpunkt ger möjligheter att bygga upp ett arbetsplatskluster, där kommunal förvaltning kan vara en första komponent.
 • Idrott: Som komplement till skateparken och Hagsätra IP, och ersättning för exploaterade grusplaner, bör idrottshallar inomhus tillföras.

Närliggande områdenEdit