FANDOM


Naturområden har ekologiska, ekonomiska och sociala värden.

Ibland används begreppet "grönområde", som är missvisande eftersom det kan omfatta impediment, som saknar dessa värden.

I naturområden är människan gäst på naturens villkor, till skillnad från urban grönska, som är utformad på människans villkor.

Ett hot mot naturområdena är utglesning (sprawl) där stora ytor exploateras för relativt lite bebyggelse.

I Sverige, och i Stockholms län, utgör produktionsskog huvuddelen av naturområdena. Mänsklig påverkan består framför allt av plantering, gallring och avverkning med några årtiondens mellanrum.

Orörd natur är sällsynt.

Bevarande av naturen är en vanlig punkt i kritik mot urbanismen.

Se ävenEdit

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosystemtj%C3%A4nster