FANDOM


Funktionsblandning är en princip i stadsplanering, och en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för urbanitet. Motsatsen är fuktionsseparering.

Antika och förindustriella städer var funktionsblandade; med modernismen på 1900-talet kom avsiktlig och storskalig funktionsseparering.

Motormännen - ABC staden

Motormännen - ABC staden

Vilka funktioner finns?Edit

Det finns många sätt att definiera och kategorisera bebyggelsefunktioner. I kommunala detaljplaner finns ett tjugotal olika funktioner.

TimmodellenEdit

En starkt förenklad kategorisering efter vilken tid på dygnet som byggnader är befolkade, och vilken sorts trafik de skapar.

I så fall går det att skilja mellan fem funktionsklasser:

 • Bostäder: Befolkade 17-09. Liten momentan trafik.
 • Arbetsplatser: Kontor, lager, verkstäder, skolor, förskolor etc, befolkade vardagar 08-17. Momentan trafik.
 • Servicelokaler: Butiker, museer, idrottsplatser, gym, kaféer, vårdcentraler, servicekontor/medborgarkontor etc, befolkade alla dagar 10-19. Stor jämn trafik.
 • Nöjeslokaler: Restauranger, nattklubbar, biografer, scenlokaler, nöjesfält, kasinon, arenor, föreningslokaler etc, befolkade kvällar och helger. Stor momentan trafik.
 • Dygnsverksamheter: (hotell, äldreboenden, storsjukhus, processindustrier, kollektivtrafik, jourbutiker etc. Befolkade mer eller mindre dygnet runt. Varierande trafik.

Särskilt störande verksamheter (flygplatser, skjutfält, stenkrossar, avfallsanläggningar, anstalter etc) brukar idag inte anläggas nära annan bebyggelse, och finns därför inte med i modellen.

Andra modellerEdit

 • Blandning av ägandeformer för bostäder: hyresrätter, bostadsrätter och egnahem
 • Blandning av storlekar på bostäder och lokaler
 • Blandning av lokalstandard, vilket bidrar till socioekonomisk integration.

Fördelar med funktionsblandningEdit

 • Ökad trygghet, då området hålls jämnt befolkat under en stor del av dygnet, av olika socioekonomiska grupper och åldrar. Motexempel är Malmskillnadsgatan på Norrmalm, som helt domineras av kontor; detta tillsammans med den planskilda korsningen kan tänkas ha bidragit till gatans dåliga rykte. Se vidare brottsprevention och trygghet.
 • Samutnyttjande av infrastruktur och servicelokaler, vilket ger ökat ekonomiskt underlag. En restaurang kan servera lunch till kontorsarbetare, och middag till boende.
 • Förkortad pendlingstid; folk kan bo nära jobbet.
 • Ekonomisk och social robusthet. Om en verksamhet måste läggas ner, så kan utrymmet fyllas av något annat.

Svårigheter med funktionsblandningEdit

 • Klusterbildning; särskilt arbetsplatser behöver samverka med varandra i stor skala. Klusterbildning och funktionsblandning måste vägas mot varandra.
 • Störande verksamheter, bl a buller från nattklubbar och arenor, försvårar bostadsbygge.
 • Olika behov av infrastruktur: Arbetsplatser och servicelokaler behöver mer storskalig infrastruktur än bostäder.